Shërbimet

AUDITIM
LIGJOR

Mundësia për auditim ligjor të pasqyrave financiare; duke ofruar një nivel të lartë sigurie, certifikimin e pasqyrave financiare, si dhe mundësi për planifikimin e së ardhmes.

Lexoni më shumë

SHËRBIME TË DHËNIES SË SIGURISË

Mundësia për rishikimin e pasqyrave financiare, dhënien e sigurisë për aspekte të ndryshme të aktivitetit në biznesin tuaj dhe shërbime të tjera të dhënies së sigurisë.

Lexoni më shumë

SHËRBIME KONTABILITETI

Mundësia për mbajtje kontabiliteti, regjistrim të dhënash, hartim pasqyrash financiare dhe ngritjen e një sistemi informacioni kontabël të shpejtë e të saktë.

Lexoni më shumë

SHËRBIME
TATIMORE

Mundësia për të kryer deklarimet tatimore, siguruar zbatimin e legjislacionit tatimor, minimizim i risqeve që vijnë nga mosrespektimi i ligjit dhe reduktim i barrës fiskale.

Lexoni më shumë

KËSHILLIM
FINANCIAR

Mundësia për të ofruar këshillime financiare, asistencë në përgatitjen e buxheteve, vlerësim për performancën financiare aktuale si dhe për të planifikuar optimizimin financiar në të ardhmen.

Lexoni më shumë

TRAJNIME PROFESIONALE

Mundësi zhvillimi kursi kontabiliteti praktik dhe hartim pasqyrash financiare, trajnime të ndryshme për të maksimizuar njohuritë praktike të mbajtjes së kontabilitetit dhe hartimit të pasqyrave financiare.

Lexoni më shumë