Projektligji për Amnistinë Fiskale Dhe Penale Për Subjektet Që Bëjnë Deklarim Vullnetar Të Pasurive

Projektligji për Amnistinë Fiskale Dhe Penale Për Subjektet Që Bëjnë Deklarim Vullnetar Të Pasurive

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hartuar projektligjin “Per amnistinë fiskale dhe penale per subjektet qe bëjnë deklarim vullnetar te pasurive”.
Deklarimit vullnetar i pasurive dhe pasqyrave financiare do të kryhet pranë një strukture që do të ngrihet në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, pranë bankat e nivelit të dytë përfshirë edhe institucionet financiare, në sportel apo online.
Subjektet e këtij ligji mund te rideklarojnë elemente të vecante te aktiveve, detyrimeve dhe kapitaleve te veta të pasqyrave financiare të shoqërise . Për cdo diferencë qe lind nga gjendja reale me gjendjen aktuale kontabël, e cila jep efekt neto ne rritje ne të ardhura apo kapital , subjektit I lind detyrimi për pagesë të tatimit posacëm sikunder , sipas 3 fashave qe varion 5-10 % (5 % parashikohet ne nenin 12(5 % per deklarimin dhe pagesen tatimit ne 4-mujorin e pare,7 % per deklarimin dhe pagesen tatimit ne 4-mujorin e dyte, dhe 10 % per deklarimin dhe pagesen tatimit ne 4-mujorin e trete).

Burimi :https://zcu.io/STm9
ProjektLigji:https://zcu.io/ahj4
Relacioni : https://zcu.io/7yiK

Related posts

shërbime tatimore

Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019

Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019 ! Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sjell në vëmendje të tatimpaguesve se afati i dorëzimit të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019, është data 31 Korrik 2020.Së bashku me...

Vazhdoni leximin