Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019

shërbime tatimore

Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019

Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019 !

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sjell në vëmendje të tatimpaguesve se afati i dorëzimit të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019, është data 31 Korrik 2020.
Së bashku me Pasqyrat Financiare (Pasqyra e Pozicionit Financiar,Pasqyra e Performances,Pasqyra e Flukseve Monetare sipas metodes direkte ose indirekte , Pasqyra e ndryshimeve ne Kapital dhe shenimet shpjeguese ), tatimpaguesi është i detyruar të dorëzojë:

• Raportin e ekspertit të autorizuar të shoqërisë (kur ky raport kërkohet nga ligji apo aktet nënligjore)
• Inventarin analitik të mallrave gjendje 31.12.2019
• Inventarin e mjeteve të transportit në pronësi
• Kontratat e qirasë për mjediset e marra me qira apo vërtetimin e pronësisë për objektin, si dhe inventarin e aktiveve afatgjata (makina dhe ndërtesa) gjendje deri më datë 31 Dhjetor 2020 sipas formularit bashkëlidhur Udhëzimit nr. 5 datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar.

Bashkëngjitur këtijj njoftimi do të gjeni formatet e miratuara të dokumentacionit që duhet dorëzuar në formë elektronike, në e-filing.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=8428

Format raportimit SKK 2 I Mesem Dhe i Madh: https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=8431

Format Raportimi IFRS Bisnes me interes Publik :https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=8432

Formati per pasuri te Luajtshme(Makina ): https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=8428

Formati per Pasuri te Paluajtshme(Ndertesa): https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=8429

Formati i raportimit SKK 15 Mikro dhe I Vogel : https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=8430

Related posts

Projektligji për Amnistinë Fiskale Dhe Penale Për Subjektet Që Bëjnë Deklarim Vullnetar Të Pasurive

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hartuar projektligjin “Per amnistinë fiskale dhe penale per subjektet qe bëjnë deklarim vullnetar te pasurive”.Deklarimit vullnetar i pasurive dhe pasqyrave financiare do të kryhet pranë një strukture që do të ngrihet në Drejtorinë...

Vazhdoni leximin
Transferimi i çmimit

Transferimi i çmimit

Transferimi i Çmimit është sanksionuar në ligj Nr. 42/2014 për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin Mbi Të Ardhurat”, të ndryshuar. Qëllimi i Transferimit të Çmimit për administratën tatimore është ruajtja e bazës...

Vazhdoni leximin
Tatimi mbi të ardhurat

Tatimi mbi të ardhurat

Fitimi i tatueshëm rezulton si diferencë e të ardhurave gjithsej të realizuar gjatë periudhës tatimore (viti kalendarik), me shpenzimet e njohura. Fitimi i tatueshëm për periudhën tatimore përcaktohet në bazë të bilancit dhe të anekseve të tij, që duhet...

Vazhdoni leximin