Blog

shërbime tatimore

Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019

Njoftim mbi dorëzimin e pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019 ! Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sjell në vëmendje të tatimpaguesve se afati i dorëzimit të pasqyrave financiare për vitin fiskal 2019, është data 31 Korrik 2020.Së bashku me Pasqyrat Financiare (Pasqyra e Pozicionit...

Vazhdoni leximin

Projektligji për Amnistinë Fiskale Dhe Penale Për Subjektet Që Bëjnë Deklarim Vullnetar Të Pasurive

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hartuar projektligjin “Per amnistinë fiskale dhe penale per subjektet qe bëjnë deklarim vullnetar te pasurive”.Deklarimit vullnetar i pasurive dhe pasqyrave financiare do të kryhet pranë një strukture që do të ngrihet në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, pranë...

Vazhdoni leximin
Transferimi i çmimit

Transferimi i çmimit

Transferimi i Çmimit është sanksionuar në ligj Nr. 42/2014 për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin Mbi Të Ardhurat”, të ndryshuar. Qëllimi i Transferimit të Çmimit për administratën tatimore është ruajtja e bazës së taksueshme për transaksionet ndërmjet...

Vazhdoni leximin
Tatimi mbi të ardhurat

Tatimi mbi të ardhurat

Fitimi i tatueshëm rezulton si diferencë e të ardhurave gjithsej të realizuar gjatë periudhës tatimore (viti kalendarik), me shpenzimet e njohura. Fitimi i tatueshëm për periudhën tatimore përcaktohet në bazë të bilancit dhe të anekseve të tij, që duhet të jenë hartuar në përputhje...

Vazhdoni leximin